Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ 11HΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Σ.Ε.Μ.Α.).

Ἀπό Τρίτης, 24ης Αὐγούστου/ 6ης Σεπτεμβρίου 2016 ἕως Πέμπτης 26ης Αὐγούστου/ 8ης Σεπτεμβρίου 2016, λαμβάνει χώραν ἡ Σύγκλησις 11ης Ὁλομελείας τῆς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς Σ.Ε.Μ.Α. εἰς τό ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας ξενοδοχεῖον Royal, τῇ προστασίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν Ἀλ Θάνη καί τῇ φιλοξενίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἦσαν παρόντα ὅλα τά μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς ( Σ.Ε.Μ.Α.), συμφώνως πρός τό Σύνταγμα αὐτοῦ, ἤτοι:

  1. Τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου,
  2. τῆς Προχαλκηδονίου Οἰκογενείας, ἀποτελουμένης ἐκ τῆς Ἀρμενικῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κιλικίας, τῆς Κοπτικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου Ἀλεξανδρείας καί τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας,
  3. τῆς Εὐαγγελικῆς Οἰκογενείας, ἀποτελουμένης ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἰορδανίαν καί τήν Ἁγίαν Γῆν, τῆς Κοπτικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Συνόδου τοῦ Νείλου, τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱερουσαλήμ καί Μέσην Ἀνατολήν, τῆς Ἐθνικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας εἰς Συρίαν καί Λίβανον, τῆς Ἑνώσεως τῆς Ἀρμενικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἐγγύς Ἀνατολήν, τῆς Ἐθνικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λιβάνου, τῆς Ἐθνικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κουβέϊτ,
  4. τῆς Καθολικῆς Οἰκογενείας, ἀποτελουμένης ἐκ τῆς Συριακῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Μαρωνιτικῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Ἑλληνορρύθμου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων, τῆς Ἀρμενικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κιλικίας, τῆς Κοπτικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Χαλδαϊκῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ἄχρι καί τῆς 11ης Ὁλομελείας ταύτης προΐστατο ὡς Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τῆς Προχαλκηδονίου Οἰκογενείας ὁ Καθολικός Ἀρμένιος Πατριάρχης Κιλικίας κ. Ἀράμ, τῆς Εὐαγγελικῆς Οἰκογενείας ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Λουθηρανικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἰορδανίαν καί τήν Ἁγίαν Γῆν κ. Μουνίμπ Γιουνάν καί τῆς Καθολικῆς Οἰκογενείας ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς τῆς Συριακῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ὁ κ. Ἰγνάτιος Γιοῦσεφ ὁ Γ´ Γιουνάν. Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς εἶναι ὁ Μαρωνίτης Fr. Michel Jalakh.

Ἑκάστην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀντεπροσώπευε ὁ Προκαθήμενος αὐτῆς, ἤτοι τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος καί τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.

Αἱ ἐργασίαι τῆς ὁλομελείας ἤρχισαν τήν Τρίτην 24ην Αὐγούστου/ 6ην Σεπτεμβρίου 2016, συμφώνως πρός τό πρόγραμμα, τό ὁποῖον ἀναρτᾶται ἐνταῦθα, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εὐθύς ἅμα τῇ ἀπαγγελίᾳ τῆς ἐπιτρεπομένης εἰς τάς τοιαύτας συναντήσεις προσευχῆς καί τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰορδανικοῦ Ὕμνου προσεφώνησε τήν ὁλομέλειαν τῆς 11ης ταύτης Συνελεύσεως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἀγγλιστί ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:  http://www.jp-newsgate.net/en/2016/09/06/26263

Τήν Ὁλομέλειαν προσεφώνησαν κατά τήν ἐναρκτήριον τελετήν ταύτην καί οἱ ἄλλοι τρεῖς Πρόεδροι τοῦ Συμβουλίου, ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης Κιλικίας Σεβ. Ἀράμ, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας Ἰγνάτιος Γιοῦσεφ Γιουνάν καί τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἐπίσκοπος Μονίμπ Γιουνάν.

Εἰς τήν ἐναρκτήριον τελετήν ταύτην ἀπηύθυναν χαιρετισμούς ἀρχηγοί Ἐκκλησιῶν ὡς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἐκφωνηθείσης διά στόματος τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Μετά τήν λῆξιν τῆς ἐναρκτηρίου τελετῆς, ἤρχισεαν αἱ ἐργασίαι τῆς ὁλομελείας ἐπί διοικητικῶν θεμάτων, ἐπί ἀναλήψει ρόλων, σχηματισμοῦ Ἐπιτροπῶν, ὡς Ἐπιτροπῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῆς ἑπομένης 4ετίας, Ἐπιτροπῆς Διορισμῶν, (Nomination Committee) Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἐπιτροπῆς Συντάξεως Μηνύματος, Ἐπιτροπῆς Μ.Μ.Ε. κ.ἄ. Προετάθησαν τά ὀνόματα τῶν Ἐπιτροπῶν καί ἐνεκρίθησαν ὑπό τῆς ὁλομελείας ταύτης ὡς ἐνεκρίθη καί τό πρόγραμμα αὐτῆς.

Ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τά ἐργασίας ταύτας ἔλαβεν ἡ ἀναφορά – Report τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. Fr. Michel Jalakh, τήν ὁποίαν ἐν λεπτομερείᾳ δύναται νά εὕρῃ ὁ ἐνδιαφερόμενος εἰς τήν ἱστοσελίδα αὐτοῦ www.mecc.org .

Τό ἐν γένει περιεχόμενον αὐτῆς εἶναι ἡ κατάστασις τῆς κρίσεως εἰς τήν ὁποίαν παρέλαβε οὗτος τό Σ.Ε.Μ.Α. εἴτε εἰς χρέη, πρόστιμα, ἐγκαταλελλειμμένα γραφεῖα αὐτοῦ, τήν δυσπιστίαν παρά τῶν δωρητῶν, τήν ὑπολειτουργίαν τῶν Μ.Μ.Ε. καί ἐπικοινωνίας αὐτοῦ, τῶν ὑπηρεσιῶν διακονίας, τήν ἔλλειψιν ἀνθρωπιστικῶν πρωτοβουλιῶν κ.ἄ. καί ἡ σημερινή κατάστασις αὐτοῦ τῆς διοικητικῆς καί οἰκοδομικῆς ἀναρρώσεως, εἰς τήν ὁποίαν ἔφερε τοῦτο τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ καί τῇ συμπαραστάσει τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Οἰκογενειῶν τούτων διά τῆς ἐξοφλήσεως τῶν χρεῶν, τῆς λήξεως ὅλων τῶν εἰς βάρος αὐτοῦ δικῶν, τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν δωρητῶν, τῆς δημιουργίας νέας ἱστοσελίδος (www.mecc.org), τῆς συνεχίσεως διαλόγου Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ, τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας εἰς τήν Συρίαν, τῆς ἀνθρωπιστικῆς προσφορᾶς εἰς τούς Συρίους πρόσφυγας τοῦ ἐν Ἰορδανίᾳ σταθμοῦ ἐν Ζάταρ, τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τῇ βοηθείᾳ τοῦ Γραφείου τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Ἀμμάν, διευθυνομένου ὑπό τῆς Διευθυντρίας αὐτοῦ δίδος Οὐαφάα Κσούς, Ρωμαιορθοδόξου πιστῆς, ὀργανωσάσης λίαν καλῶς τά τῆς συγκλήσεως τῆς Ὁλομελείας ταύτης, τῇ συμπαραστάσει τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, φιλοξενησάσης ὀκτώ ἐκ τῶν ἕνδεκα συναντήσεων τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῆς ὁλομελείας τοῦ Σ.Ε.Μ.Α.

Πρός ὅλας τάς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ ὁ Γενικός Γραμματεύς καί πρός τούς 4 Προέδρους, Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, Καθολικόν Ἀρμένιον Πατριάρχην κ. Ἀράμ, Ἐπίσκοπον τῆς Λουθηρανικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἰορδανίαν κ. Μουνίμπ Γιουνάν, Πατριάρχην Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς Σεβασμιώτατον Ἰγνάτιον Γιοῦσεφ Γιουνάν καί τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας, τονίζων ὅτι τό Σ.Ε.Μ.Α. ἐν τῇ σημερινῇ καταστάσει αὐτοῦ παραμένει ὁ ἔγκυρος θεσμός τῆς ἐκφράσεως τῆς φωνῆς τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τῆς προστασίας αὐτῶν ἐκ τῶν ἀπηνῶν ἐκδηλώσεων βίας εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί ἀλλαχοῦ καί τῆς συνεχίσεως τοῦ διαλόγου μεταξύ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων διά τήν συνδιαλλαγήν, τήν εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην, τήν ἔλευσιν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἰς τήν γῆν, ἡ ὁποία αὐξάνεται ὡς ὁ σπόρος ὁ πίπτων εἰς τήν γῆν καί φυτρώνων τήν πρωΐαν χωρίς ὁ σπείρων νά γνωρίζῃ πῶς, ( Μάρκ. 4, 26-27).

Ἐπί τῆς ἀναφορᾶς ταύτης ἐξεφράσθησαν σχόλια, θετικά καί ἀρνητικά, τῶν μελῶν τῆς Ὁλομελείας εἰς τήν β´Συνεδρίαν τῶν ἐργασιῶν τῆς πρώτης ἡμέρας καί ἐξεφωνήθησαν ἐν συνεχείᾳ χαιρετισμοί φιλοξενουμένων, μετόχων καί οἰκονομικῶν συμπαραστατῶν.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τούτων ἔληξε διά τοῦ δείπνου, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος πρός τούς μετέχοντας τῆς ὁλομελείας ταύτης. Εἰς τό δεῖπνον τοῦτο, εἰς τό ὁποῖον ἦτο προσκεκλημένος ὁ Πρίγκιψ τῆς Ἰορδανίας Ἐμίρη Γάζη, ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι Προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2016/09/06/26265

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Πηγή: jp-newsgate.net

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s