Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, ενεργώντας με βάση τις αριθ. 22/7-8-2015, 27/28-9-2015, 12/15-2-2016 και 15/15-4-2016 αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν την εκτέλεση του «Άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης »και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2,3,4,11 και 17 του Καταστατικού της Κάριτας Ελλάς,                    Προκηρύττει την πλήρωση δυο (2) θέσεων υπαλλήλων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ημερομηνία λήξεως 31/08/2016 πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, που θα απασχοληθεί στο Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Αθήνας, οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1.  Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για δυο (2) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19/16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.
 2.    Αριθμός θέσεων Εργασίας : Δυο (2)
 3.    Ειδικότητα : Κοινωνικός Λειτουργός
 4.  Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης:

Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με χρονική διάρκεια απασχόλησης έως 30/09/2016, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.        Φορέας και Τόπος απασχόλησης:«Σωματείο Κάριτας Ελλάς» Περιοχή Θεσσαλονίκη.                Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη:Πρωταρχικός ρόλος του/της Κοινωνικού Λειτουργού, είναι η διαχείριση υποθέσεων προσφύγων και μεταναστών στην Βόρεια Ελλάδα. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει την παροχή σε  πρόσφυγες και μετανάστες πληροφοριών, σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες  προς αυτούς υπηρεσίες. Ο/η Κοινωνικός/κή Λειτουργός επίσης θα εντοπίζει και αξιολογεί  ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις προδιαγραφές του έργου και θα τους παραπέμπει στον ψυχολόγο του προγράμματος, προκειμένου να τύχουν περαιτέρω εξειδικευμένης παρακολούθησης.Ο/η Κοινωνικός/κή Λειτουργός θα συνεργάζεται στενά με διερμηνείς (πολιτισμικούς μεσολαβητές) και θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών και όπου αλλού υφίστανται ενδεχομένως δομές φιλοξενίας της Οργάνωσης. Κύριος στόχος θα είναι η παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, καθώς και η υποστήριξη του συνόλου των δράσεων τις Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο του ως άνω Προγράμματος. Απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων     Οι υποψήφιοι πρέπει :

 • Να είναι Ελληνες υπήκοοι η να κατέχουν νομίμως άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 • Να είναι κάτοχοι  Πτυχίου  Κοινωνικού/κής Λειτουργού  ή  παρόμοιου  Πτυχίου αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδα
 • Να είναι κάτοχοι  Άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
 • Να έχουν άριστη της Ελληνικής  και  της  Αγγλικής  γλώσσας. Γνώση  της αραβικής/φαρσί επιθυμητή.
 • Να είναι σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό γνώστες  και  χειριστές  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Επεξεργασία κειμένου βάσεις δεδομένων  και  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, καθώς και γνώστες των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.
 • Να έχουν, τουλάχιστον, δυο (2) χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση (εμπειρία σε  άλλη ΜΚΟ είναι επιθυμητή).
 • Να διαθέτουν διάθεση ομαδικής εργασίας, διαπολιτιστική ευαισθησία, ευελιξία, ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Εάν πρόκειται για  άνδρες  υποψήφιους, να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτιτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας ( επιθυμητή).
 • Να διακρίνονται για οργανωτικές, διαπροσωπικές  και  επικοινωνιακές  ικανότητες, για την υπομονή και  την ευελιξία τους, καθώς και την ικανότητα δημιουργίας ομαδικού πνεύματος συνεργασίας, που όλα αυτά θα πιστοποιούνται από τη συνέντευξη που θα κληθούν  να δώσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • Να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για παροχή βοήθειας σε  πρόσφυγες  και  μετανάστες.
 • Να είναι ακέραιου χαρακτήρα, με πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει στο Φορέα Κάριτας Ελλάς:

 •   Βιογραφικό σημείωμα  με την τυχόν προϋπηρεσία  του  σε  παρεμφερή  Προγράμματα, σε  επιμορφωτικά  Σεμινάρια, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση του χρήσιμα βιογραφικά του στοιχεία,
 • Συνοδευτική επιστολή

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά

 •  Φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους:

 •   Στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς-Οδός Καποδιστρίου 52-Αθήνα, 7ος Όροφος, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες, και το αργότερο έως και τις 18 Ιουλίου 2016
 • Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση emergency.caritashellas@yahoo.gr με θέμα: “Αίτηση Κοινωνικού Λειτουργού Θεσσαλονίκη“ και
 •   Ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο ή με courier.

Καταληκτική προθεσμία, για όλες τις περιπτώσεις παραλαβής από την Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, είναι η 20 Ιουλίου 2016.         Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, δικαιολογητικά και βιογραφικό  σημείωμα), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι αιτήσεις και  τα βιογραφικά των υποψηφίων θα εξετασθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα καλέσει σε συνέντευξη όσους θα κρίνει θετικά.  Τυχόν ενστάσεις από τους υποψήφιους για μη τήρηση των διαδικασιών που καθορίζονται ή για την μη πληρότητα των δικαιολογητικών άλλων υποψηφίων ή για την μη εγκυρότητα της έκδοσης των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή, είτε και για άλλες περιπτώσεις, κατατίθενται γραπτώς και επί τόπου στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης την ίδια ημέρα της Αξιολόγησης των στοιχείων των υποψηφίων. Η Επιτροπή επεξεργάζεται τις ενστάσεις και αποφασίζει αμετάκλητα, εάν κάνει δεκτές τις ενστάσεις ή για βάσιμους λόγους τις απορρίπτει.

 

Πηγή caritas.gr

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s